De zorgstructuur

Als IKC vinden we de zorg voor onze kinderen ontzettend belangrijk. Om onze kinderen zo passend mogelijk die zorg te bieden die ze verdienen bestaat er binnen het IKC en dan met name binnen de school een uitgewerkte zorgstructuur. Middels deze structuur zijn we in staat elk kind een zo goed mogelijk passend aanbod aan te bieden.
DE ZORG VOOR DE KINDEREN
 
1. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
 
De zorg voor het jonge kind 
Al enkele jaren wordt gezocht naar een manier om de 'beginsituatie' van vierjarigen in beeld te brengen. Door het vroegtijdig herkennen van bepaalde moeilijkheden en het aansluitend begeleiden van jonge kinderen hoopt het Ministerie van Onderwijs het onderwijsresultaat te verbeteren.
Hierbij zou je toetsen kunnen gebruiken. Hier worden echter kanttekeningen bij geplaatst:
De meest belangrijke kenmerken van binnenkomende 4-jarigen zijn niet te testen. Die zijn 'alleen' te observeren. Het gaat daarbij om aanpassingsvermogen, het speelgedrag, de zelfsturing en de sociale interesse.
De taalontwikkeling zou wel getoetst kunnen worden, maar alleen als wij dit écht noodzakelijk vinden. Een toets is een momentopname. We hebben daarom bewust gekozen om bij de leerlingen van groep 1 geen Cito LVS af te nemen. Hiervoor zetten wij de observatielijsten in van KIJK!
Kenmerkend voor jonge kinderen met problemen is hun wisselende gedrag. Dit betekent dat observaties over langere periodes pas iets kunnen zeggen over een kind van deze leeftijd. Uit deze kanttekeningen blijkt dat het belangrijk is om kinderen van begin af aan goed te observeren. Alleen op die manier kan hun ontwikkeling goed gevolgd worden en kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden.
 
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er bij uw kind specifiek onderzoek gedaan wordt op het gebied van bv. gedrag, leervermogen, taalspraakontwikkeling, dyslexie etc. Dit gebeurt altijd door externe instanties die daar voor bevoegd zijn (bv. Audiologisch Centrum, Amacura, Synthese, Virenze, Orbis GGZ, etc.). Het onderzoeksverslag wordt door de school via de ouders opgevraagd. Onderzoeksgegevens en handelingsadviezen worden besproken in de consultatiebespreking met ouders, groepsleerkracht, IB-er, en eventueel de contactpersoon van het externe bureau en vertaald naar concreet handelen in de dagelijkse klassensituatie van het kind. Immers een externe instantie kan nooit bindende adviezen geven omdat zij te weinig inzicht hebben in de concrete klassensituatie en de mogelijkheden van zorginzet. Factoren zoals bv. groepsgrootte, aantal zorgleerlingen spelen hierbij een rol. Mogelijkheden en onmogelijkheden van de school worden besproken. Soms kan dat betekenen dat de zorgbehoefte van uw kind niet aansluit bij het zorgaanbod van de school.
 
Signaleren en rapporteren
Om de jonge kinderen die extra zorg nodig hebben vroegtijdig te kunnen signaleren maken we gebruik van het observatie- en signaleringssysteem KIJK van 2-7 jaar. Het leerlingvolgsysteem van CITO in groep 2 zetten wij enkel in bij leerlingen waarvan wij denken dat een extra meetmoment op zijn plaats is. We nemen u als ouder hier altijd in mee. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Om de ontwikkeling van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 goed te kunnen volgen is een goede structuur in het observeren en beoordelen van de werkzaamheden van de kinderen nodig. Het doel van het nauwgezet volgen van vorderingen is het zo spoedig mogelijk signaleren van problemen en deze te bespreken. Hiervoor is een speciaal instrument ontwikkeld, het leerlingvolgsysteem van CITO. Wilt u meer lezen over het CITO leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8, klik dan hier.


Groepsoverzicht, groepsplan, individuele handelingsplan en OPP
De basisschool maakt, afhankelijk van de mate van zorg, gebruik van groepsoverzichten, groepsplannen, individuele handelingsplannen en Ontwikkelingsperspectieven (OPP). Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.
 
Het leerling dossier
Op school houden we een leerlingenadministratie (ESIS) bij. Deze bestaat uit 2 delen, nl.:
  • Administratieve gegevens
  • Onderwijskundige gegevens
In deel 2  staan onder meer: notities over de bespreking van de leerlingen op de blokdagen, van de gesprekken met de ouders, gesprekken met externen ahv eventueel onderzoekgegevens, speciale onderzoeksgegevens, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor de extra hulp aan leerlingen etc. Ook worden er schriftelijke observaties van leerkrachten toegevoegd over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, de werkhouding en de taakaanpak. Op de omgang met de dossiers is de wet op de privacy van toepassing. Ouders kunnen op school het dossier van hun kind inzien. 
 
Informatie en rapportage
Als basisschool proberen we u als ouder zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen van uw kind. Zo organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor elke groep, worden de ouders van elke kind tenminste twee keer per jaar uitgenodigd voor een spreekuuravond en ontvangen de leerlingen van alle groepen één of meerdere keren een individueel schoolrapport. Wilt u meer lezen over informatie en rapportage, klik dan hier.  
 
2. De zorgstructuur binnen onze organisatie 
De zorgstructuur binnen onze organisatie bestaat uit 5 niveaus, oplopend in intensiteit. Daarnaast maken we ook gebruik van een netwerk van organisaties die medewerkers en/of ouders in de zorgverlening kan ondersteunen.
Wilt u meer weten over de zorgstructuur binnen het IKC, klik dan hier.


3. Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Wilt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school inzien, klik dan hier.
 
4. Passend onderwijs
 
Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kans op een vervolgopleiding en op meedoen in de samenleving.
 
Wat is er veranderd?
Elke school en schoolbestuur in Nederland hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen. Dat betekent het bieden van een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Als dat kan op de eigen school, als dat niet kan, op een andere school in het regulier -of speciaal onderwijs. Wilt u meer informatie over de wisseling van school, klik dan hier.

Scholen en schoolbesturen doen dit samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijk Mijnstreek. Samen hebben ze de taak om voor alle leerlingen die binnen de gemeentegrenzen wonen passend onderwijs te verzorgen.  Wilt u meer informatie over Passend Onderwijs, klik dan hier.
 
5. De schoolgids
In de schoolgids kunt u nog veel meer informatie vinden rondom de zorg voor uw kind(eren). Hierin kunt u onder ander informatie vinden met betrekking tot:
  • Verlenging van leertijd in groep 2
  • Doubleren overige groepen
  • Leerplicht en verlof
  • Schorsing en verwijdering
  • Overgang V.O.
 Wilt u de schoolgids openen/downloaden, klik dan hier.