Afspraken bij schoolwisseling van leerlingen

Beide samenwerkingsverbanden hebben in het kader van een overstap van de ene basisschool naar de andere basisschool afgesproken, om uniform onderstaande procedure rond de schoolwisseling te hanteren.

1. Bij verhuizing
Tijdens het gesprek geeft de directeur van de ontvangende school mondeling de afgesproken procedure in Stein aan:
 • Hij/zij zal de afleverende school informeren over het gesprek;
 • Pas bij afmelding en een berichtje van de directeur van de afleverende school mag pas overgegaan worden tot definitieve inschrijving;
 • De afleverende school verzendt binnen 5 werkdagen het 'bericht van uitschrijving' en het leerlingenrapport;
 • De ontvangende school draagt zorg voor toezending van het 'bericht van inschrijving' binnen 5 werkdagen.

2. Overige schoolwisselingen

2.1. Het oriŽnterend gesprek
 • De ontvangende school stelt telefonisch de afleverende school op de hoogte van het oriŽnterend gesprek;
 • Reageren vooraf of uiterlijk binnen 2 werkdagen na het gesprek;
 • Ouders worden tijdens dit gesprek op de hoogte gesteld van de procedure rond schoolwisseling;
 • Tijdens dit gesprek vertellen de ouders over de reden van oriŽntatie. De directeur (of degene die daartoe bevoegd is) beschrijft de mogelijkheden en uitgangspunten van de school;
 • De leerling(en) wordt nog niet ingeschreven tijdens dit oriŽnterend gesprek;
 • Bij dit gesprek wordt aan de ouders gevraagd of zij 'hun probleem' met de directie besproken hebben. Zo niet, dan wordt daar sterk op aangedrongen;
 • tijdens dit gesprek wordt medegedeeld dat, alvorens een kind toegelaten wordt, er contact wordt opgenomen met de directie van de school;
 • Tussen het oriŽnterend en een daaropvolgend tweede gesprek wordt minimaal een termijn van ťťn werkweek in acht genomen. In deze periode kan overleg plaatsvinden tussen ouders en de 'oude school';
 • Bij de uitvoering van dit onderdeel moet een aanpassing gezocht worden als dit punt speelt rond de zomervakantie;
 • Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien de afwijking wordt afgesproken door beide betrokken directeuren.

2.2. Het aanmeldingsgesprek†
 • Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de belangrijke aspecten uit het oriŽnterend gesprek nogmaals aan de orde gesteld. Tevens wordt bekeken of de procedure 'oriŽnterend gesprek' is gevolgd;
 • Daarna voert de directeur (of de daartoe bevoegde persoon) het formele aanmeldings- of intakegesprek;
 • Tijdens dit gesprek worden het 'Formulier bestemd voor het verkrijgen van gegevens bij schoolwisseling' en het aanmeldingsformulier van de nieuwe school ingevuld en ondertekend;
 • Indien er een aanvraag 'niveau 5' lopende is, dan wordt de aanmelding van de leerling op de ontvangende school opgeschort. Na het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring door het Samenwerkingsverband voor een S(B)O-voorziening, stopt de aanmeldingsprocedure en worden ouders terug verwezen naar de "oude school";
 • Voor leerlingen die ingeschreven zijn bij een S(B)O geldt dat de aanmeldingsprocedure stopt of opgeschort wordt tot het moment van een eventuele op handen zijnde terugplaatsing;
 • Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien dit overeengekomen wordt door betrokken directeuren.