Gezonde leefomgeving

IKC de triviant streeft naar het biedenávan eenágezonde leefomgeving. Kinderen (en hun ouders) worden gestimuleerd om te werken aan een gezonde leefstijl met daarin gezond eten en voldoende beweging. We voldoenáaan de criteria van de Rijksoverheid. Daarom mogen wij ons sinds het schooljaar 2016ámet trots een 'gezonde school' noemen.áááááááááááááááá

Ter bevordering van gezonde voedingáworden onder andere de volgende maatregelen genomen:á
  • de kinderen wordt twee keer per week, gedurende een periode, tijdens de pauze een gezonde groente of fruit aangeboden;
  • ouders wordtágeadviseerd om kinderen als tussendoortje en tijdens het overblijven alleen gezond eten en drinken mee te geven;
  • kinderen mogen tijdens hun verjaardag nietátrakteren. Uiteraard worden de kinderen wel in het zonnetje gezet.

Ter bevordering van voldoende beweging wordenáonder andere de volgende maatregelen genomen:
  • speelplaatsen zijn dusdanig ingericht dat kinderen worden uitgedaagd tot veel bewegen;
  • leerlingen/ouders worden verzocht om zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen;
  • indien mogelijk wordt geprobeerdáom kinderen (met name in de hogere groepen) per fiets excursies te laten bezoeken;
  • bewegingslessen worden uitgevoerd door een vakleerkrachtávolgens een afwisselende lesmethode;á
  • naast de bewegingslessen is er ook aandacht voor zwemlessen.

Onze school is gezond
á
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
á
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat Ún hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl