schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuning profiel
 
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is
georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.

Basisondersteuning omvat vier ankerpunten.
De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de
windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte (sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei).

De vier ankerpunten zijn:

1. Kwaliteitsstandaard
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op
de "zorgindicatoren" van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (2012).

2. Planmatig en handelingsgericht werken
In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en
handelingsgericht werken geformuleerd.

3. Specifieke ondersteuning
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

4. Ondersteuningsstructuur
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of
basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig,
flexibel en adequaat kan ontsluiten.

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school beredeneerde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen.

Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie.