Zorgstructuur: niveaus van zorg

2. De zorgstructuur binnen onze organisatie
 
2.1 Niveau 1t/m 5
De leerlingenzorg is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat er een vaste procedure gevolgd wordt in geval van problemen bij leerlingen. Ook op deze manier komt de doorgaande lijn tot uitdrukking.
In het geven van extra zorg volgen wij de 5 zorgniveaus zoals deze zijn afgesproken binnen het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. Wij hanteren deze afspraken en sluiten hierop aan met de zorgstructuur van ons IKC. Uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers als het hun kind betreft.
 
Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep
De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie.
 
Niveau 2: Extra zorg in de groep   
De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/ signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg heeft als functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1.
 
Niveau 3: Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne en/of externe deskundigen op consultatieve basis. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.mv. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 of 1.
 
Niveau 4: Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject.
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne en/of externe deskundigen en er wordt een coaching traject gestart in de meeste gevallen met de ambulant begeleider van het speciaal onderwijs. Op basis van analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op.  De speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.mv. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3.
 
Niveau 5: Extra ondersteuning of verwijzing
Als gedurende het traject komt vast te staan, dat het aanbod dat wij als basisschool leveren niet aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt volgens de daarvoor opgestelde procedure van het Samenwerkingsverband Westelijke mijnstreek, gezocht naar passend onderwijs. De trajectbegeleider van het samenwerkingsverband begeleidt dit proces.
 
Zie voor de uitgebreide versie het zorgdocument van IKC de triviant (aanwezig bij de IB-er)
 
Vaste procedure betekent:
  • Eenduidige afspraken
  • Duidelijkheid over vastlegging              
  • Overeenstemming in administratie
  • Opbouw van leerling-klappers
 
Zie voor de uitgebreide versie het document 'Dossiervorming' van IKC de triviant (aanwezig bij de IB-er)
 
2.2 Interne leerlingenzorg
 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in zijn/haar groep.
Het is vanzelfsprekend dat kinderen van elkaar verschillen in mogelijkheden en behoeften.
In het streven naar het geven van goed onderwijs, onderwijs op maat van het kind, wordt de groepsleerkracht ondersteund door de interne specialisten en de IB-er. De specialisten begeleiden de leerkrachten op het gebied van rekenen, taal/lezen, gedrag en meer- en hoogbegaafdheid. De interne begeleider is de coördinator  van de gehele leerlingenzorg binnen en buiten (contacten) het IKC. Op deze manier is er een systeem van interne leerlingenzorg op school dat steunt op gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
Meer gedetailleerde beschrijving van de zorg is terug te vinden in ons school specifieke zorgplan
 
2.3 Externe zorg/ ondersteuning 

Ambulant begeleider

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de leerkracht ondanks extra inspanningen te weinig progressie ziet bij het kind. Voor dit kind kan via Onderwijsloket Kindante Kwadrant een aanvraag ingediend worden voor Ambulante Begeleiding. Ouders dienen toestemming te verlenen d.m.v. het plaatsen van een handtekening.
 
CJG. Doel: 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.
Vanaf januari 2016 is CJG 1x per week op de locatie IKC de triviant aanwezig voor ouders van leerlingen en medewerkens van het IKC. Data worden 2-maandelijks aangegeven op ISY. Wilt u meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin, klik dan hier.
 
Jeugdgezondheidszorg GGD. Wilt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg GGD, klik dan hier.