Informatie en rapportage

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar, in september, is er per groep een informatieavond.
Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de groepsleerkracht van hun kind. Daarnaast krijgen ze specifieke informatie over de diverse vakken, huiswerk, toetsen, rapportage enz. Uiteraard kunt u ook vragen stellen aan de betreffende leerkracht. Voor deze avond ontvangt u in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een aparte uitnodiging.
 
Spreekuur
Het is belangrijk om rapporten, de resultaten van de methode gebonden toetsen en het Cito-leerlingvolgsysteem te bespreken. Daarvoor biedt onze school diverse mogelijkheden. Regelmatig vinden er oudergesprekken plaats, waarin u kunt praten over uw kind. Uw interesse zal uiteraard uitgaan naar de prestaties van uw kind op het gebied van taal-lezen en rekenen. Maar het rapport doet ook verslag van de vordering en ontwikkeling op andere kennisgebieden, de expressievakken, de lichamelijke ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Het is belangrijk om samen met de leerkracht te praten over de ontwikkeling van uw kind en hoe eventuele achterstanden in onderling overleg kunnen worden aangepakt.
Wanneer de resultaten of het gedrag van uw kind daartoe aanleiding geven, is het uiteraard ook mogelijk om een aparte afspraak te maken. Het initiatief voor zo'n gesprek kan van de leerkracht komen, maar ook van u zelf. Daarbij is het mogelijk om (als het om een zorgleerling) gaat, te vragen of de IB-er bij het gesprek aanwezig wil/kan zijn.
Ook kunt u bepaalde punten naar voren brengen. Bijv. hoe uw kind zich thuis gedraagt, of het graag naar school komt en in welke stemming het naar school komt. En wellicht of er misschien bepaalde problemen of situaties zijn die van invloed (kunnen) zijn op het gedrag en de prestaties op school. Voor een leerkracht is dit belangrijke informatie om uw kind beter te begrijpen en daarop te anticiperen.
 
Rapportage 
De kinderen van de groepen 1 en 2 ontvangen, vanaf schooljaar 2015-2016, eenmaal per jaar (rond juni) het individuele schoolrapport vanuit KIJK. De kinderen van de groepen 3 t/m 8  werken het hele jaar in het digitale rapportfolio. Hierin presenteren ze zichzelf; geven hun talenten en kwaliteiten weer. Twee keer per jaar worden ook het rapport en de ontwikkelingen binnen het Cito LVS in het rapportfolio gepresenteerd.